Certificering OGS+ Bevoegdheidspas

Certificeringssysteem voor u als rijinstructeur OGS+

In dit onderdeel vindt u het certificeringssysteem voor rijinstructeurs op hoofdlijnen zoals door BRUSECO wordt uitgevoerd. Dit is opgesteld door de werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, IBKI en IFV. De Politieacademie en OTCRij (Defensie) zijn gevraagd om als inhoudelijke, onafhankelijke adviseurs mee te denken en te werken.

1.1 Examinering door IBKI

Indien u werkzaam wilt worden als Rijinstructeur OGS+  via uw eigen rijschool, dan dient u een examen af te leggen bij het IBKI dat bestaat uit twee onderdelen:

 1. Theorie-examenonderdeel: vragenlijst over kennis en inzicht,
 2. Praktijkexamenonderdeel: zelf een rit rijden met optische en geluidssignalen, ter beoordeling door de IBKI Examinator.

De beide examenonderdelen zijn aparte eenheden. Een behaald examenonderdeel blijft 12 maanden geldig. Het is mogelijk om per onderdeel een herexamen te doen. Er wordt geen maximum gesteld aan het aantal pogingen. Het behalen van het theorie-examen is geen voorwaarde om deel te nemen aan praktijkexamen.

1.1.1 Inhoud en uitvoering theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit 25 vragen op het gebied van:

 •   Wetgeving (Regeling Optische en Geluidssignalen, Wegenverkeerswet, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens)
 •   Verkeersgedrag (richtinggevend kader, beroepshouding)
 •   Brancherichtlijnen (brandweer, politie, ambulance). Na vaststelling nieuwebrancherichtlijn uitsluitend vragen over gezamenlijk deel.
  Het theoriedeel kan afgenomen worden op één van de locaties van het IBKI.

 

1.1.2 Inhoud en uitvoering praktijkexamen

U doet examen in een voorrangsvoertuig van BRUSECO. De duur van de examenrit bedraagt maximaal 1 uur. De gehele rit wordt meegenomen in de beoordeling, waarbij het zwaartepunt gelegd wordt op de spoedrit,

Het OGS+ Praktijkexamen begint met uitleg over de procedure. Vervolgens gaat u de een normale rit rijden (zonder optische en geluidssignalen). Onderweg krijgt u de opdracht van de examinator om de rit met optische en geluidssignalen te vervolgen.

U krijgt 2 ritten met optische en geluidssignalen van ongeveer 5 tot 10 minuten. Tijdens de ritten wordt er zowel binnen als buiten de bebouwde kom gereden en over kruispunten. Na de examenrit vindt een afsluitend gesprek met beoordeling plaats. U hoort direct de uitslag.

 

Het examen wordt afgenomen in een personenvoertuig categorie B. Het voertuig moet in ieder geval volledig zijn uitgevoerd als lesvoorrangsvoertuig conform geldende wet- en regelgeving (beschikt over correct uitgevoerde optische en geluidssignalen, dubbele bediening en extra spiegels).

Voorafgaand aan de rit wordt door het IBKI aan de meldkamer toestemming gevraagd om met optische en geluidssignalen te rijden. Een aandachtspunt is nog bij welke meldkamer toestemming moet worden gevraagd als de kandidaat van een particuliere opleider afkomstig is. Het praktijkexamen wordt afgenomen vanaf het IBKI in Nieuwegein.

De route van de examenrit wordt vooraf gepland door de examinator van het IBKI. Er kan niet telkens dezelfde route worden gereden i.v.m. overlast omwonenden. De examinator geeft gedurende de rit instructies over de rijden route.

1.1.3 Examinatoren
Examinatoren worden door IBKI aangesteld. Examinatoren met een (commercieel) belang bij het al dan niet slagen van een bepaalde rijinstructeur, worden uitgesloten van het betreffende examen.

1.1.4 Instroomeisen
De kandidaat die het examen wil afleggen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 •   In het bezit zijn van een geldig WRM-certificaat
 •   In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B
 •   De kandidaat moet een volledig ingericht voorrangsvoertuig meenemen welke aanvoorwaarden van een lesvoertuig voldoen conform artikel 4 van de vrijstelling (Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943).

 

 • 1.2 Certificaat

1.2.1 Geldigheidsduur certificaat

Het certificaat is vijf jaar geldig, waarna de rijinstructeur opnieuw examen moet doen. Deze hercertificering bestaat uit een praktijkexamen. Verder moet de rijinstructeur, voorafgaand aan het examen, deelnemen aan een bij-/ nascholing (1 dagdeel). Er wordt één OGS+- certificaat afgegeven voor alle voertuigcategorieën.

 

1.2.2 Aantonen dat rijinstructeur gecertificeerd is

De rijinstructeur krijgt, naast de WRM-pas, een pas voor het ‘OGS+’ certificaat. Dit wordt een aparte pas, omdat het niet mogelijk is om dit bij op de WRM-pas te zetten.

IBKI beschikt over een centrale database, waarin de hulpdiensten op naam en geboortedatum van de rijinstructeur kunnen zoeken of diegene gecertificeerd is.

U mag als rijinstructeur alleen lesgeven met optische en geluidssignalen aan de voertuigcategorie die op zijn WRM-certificaat staat.

Er is besproken dat het OGS+-certificaat automatisch wordt ingetrokken bij het verlopen of intrekken van het WRM-certificaat. Het traject tot het intrekken van het WRM-certificaat staat beschreven in artikel 21 tot en met 23 van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.

 

1.2.3 Uitwisselbaarheid politie/defensie met IBKI-certificering
Er zijn politie- en defensierijinstructeurs welke naast hun taak bij politie en defensie, ook bij andere opleidingsinstituten rijopleidingen op het gebied van rijden met optische en geluidssignalen verzorgen. De bevoegdheid van politie- en defensierijinstructeurs om met OGS te trainen zonder aanvullende certificering geldt alleen voor werkzaamheden in dienst van politie en defensie. Als zij ook in de particuliere markt trainingen willen verzorgen, hebben zij dus een OGS+-pas nodig. Omdat deze persoon vanuit politie of defensie geacht wordt over de benodigde kennis en vaardigheden te beschikken, kunnen personen die in het bezit zijn van het diploma politie/defensierijinstructeur én die als rijinstructeur werkzaam zijn bij politie of defensie de OGS+-pas aanvragen bij het IBKI. Er is dan geen examen nodig. Deze uitwisseling is mogelijk vanaf het moment dat het certificeringssysteem operationeel is.

Andersom geldt de uitwisseling niet; de OGS+-pas van IBKI is niet inwisselbaar met het diploma van politie/defensie rijinstructeur. De reden hiervoor is dat de eisen aan politie/defensie rijinstructeur verder gaan dan alleen de lesbevoegdheid en het rijden met optische en geluidssignalen.

 

1.3 Overige punten

1.3.1 Voertuig voor particuliere opleiders
Het oefenen op de openbare weg met optische en geluidssignalen mag alleen plaatsvinden in een voertuig dat uitgevoerd is als voorrangsvoertuig (striping, sirene, blauw zwaailicht). BRUSECO biedt deze mogelijkheid.

1.3.2 Opleiden instructeurs
Het opleiden van rijinstructeurs om met optische en geluidssignalen te rijden en les te geven, valt niet binnen de kaders van dit traject. De werkgroep is van mening dat het op het juiste niveau (examen niveau) brengen van een rijinstructeur aan BRUSECO kan worden overgelaten.

2.0 Tijdelijke opschorting opleiding

BRUSECO heeft na een interne evaluatie, besloten om het aanbieden van de opleidingen voor de OGS+ Bevoegdheidspas voor rijinstructeurs tijdelijk stop te zetten.

“We hebben dit opleidingstraject succesvol afgesloten. Nu er genoeg rijinstructeurs beschikbaar zijn, kunnen wij met een goede interne begeleiding, deze mensen verder bekwaam maken door hen stage aan te bieden bij onze opleidingstrajecten voor de veiligheidsregio’s. Door corona is hierdoor een flinke achterstand in ontstaan. Nu gaan we ons focussen op het verwerven van nieuwe opdrachten vanuit de hulpdiensten, zodat we iedereen de kans geven om zichzelf hierin verder te bekwamen. Dat kan door middel van stages en OGS Vakdagen. Dit heeft ons ertoe besloten om tot een opnamestop te komen”, licht Jeroen de Jong toe van BRUSECO Hulpdiensten.

Achtergrond

Doordat vijf jaar geleden BRUSECO benaderd is door de brandweer om een verbeterde rijopleiding voor brandweerchauffeurs te ontwikkelen, ontstond een groot tekort aan gekwalificeerde OGS+ rijinstructeurs. Daarop heeft BRUSECO een eigen vakopleiding OGS+ Rijinstructeur ontwikkeld, die volledig voldeed aan het competentieprofiel opgesteld door Politie, Brandweer en diensten voor spoedeisende dienstverlening. Die diensten stelden samen het competentieprofiel vast voor degene die op de openbare weg wij onderricht geeft in het besturen van een voorrangsvoertuig. Het IBKI heeft dit competentieprofiel als uitgangspunt genomen voor het praktijkexamen voor de bevoegdheidspas OGS+. BRUSECO heeft zich hierbij volledig gericht op de mogelijkheden om rijinstructeurs aan te trekken en vakbekwaam op te leiden. Toch ging het niet helemaal goed.

“We misten al direct de didactische toetsing. Dit onderdeel didactische vaardigheden ontbreekt compleet binnen het huidige competentieprofiel waardoor dit niet bijdraagt aan het goed kunnen overdragen van de vaardigheden.”, stelt Paul Brussaard. “Dat verbaasde ons zeer, waardoor wij -met onze eigen uitgebreide hulpverlenersachtergrond-, extra masterclasses hebben ontwikkeld, die volledig gericht waren op de “Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen”. Dat zijn extra intensieve extra trainingsdagen. Ook een stage is noodzakelijk zo vonden wij. Dit is een flinke uitbreiding van de rijopleiding geworden. Tegelijkertijd hebben wij de Monitor (competentietest) vooraf verplicht gesteld om zo de instroom van nieuwe instructeurs (die zich vaak beriepen op hun tientallen jaren rijervaring) beter te kunnen monitoren. Ons slagingspercentage was 99%, waarvan 71% in een keer slaagde. We willen de huidige instructeurs de ruimte geven om ook daadwerkelijk meer kennis en ervaring op te doen. Dit bieden wij aan in de vorm van OGS vakdagen. Zo willen we de huidige instructeurs meer kennis en ervaring bieden, zodat ze persoonlijk verder kunnen ontwikkelen als OGS+ Rijinstructeur”, voegt Paul toe.

Jeroen vervolgt: “Tegelijkertijd gaan wij een samenwerking initiëren met collega opleiders om gezamenlijk in gesprek te gaan over de opleidingen en de vakbekwaamheid, waaraan een instructeur dient te voldoen om rijonderricht geven. Dit moet naar een hoger niveau worden gebracht, zonder afbreuk te doen aan de goede instructeurs die nu reeds hun strepen hebben verdiend. Onze instructeurs scoren een waardering van een 8,5 voor onze opleidingen die wij aan vijf verschillende veiligheidsdiensten aanbieden. Wij delen graag onze ervaring met de branche. Tegelijkertijd zijn wij zelf ook ervaringsdeskundigen. Zelf beschikken we over tientallen jaren ervaring als Brandweerchauffeur. Dat komt dan ook goed van pas. Wij realiseren ons daardoor dat het ook betaalbaar moet blijven voor de hulpdiensten en voor de instructeurs, zonder aan kwaliteit in te boeten.”

BRUSECO gaat de activiteiten van de www.Brandweerrijschool.nl verder uitbreiden. Hierbij gaat BRUSECO een samenwerking aan met de veiligheidsregio’s op het terrein van rijonderricht van chauffeurs en rijinstructeurs voor voorrangsvoertuigen. Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek hierover als hulpdienst? Neem dan contact op met Paul Brussaard via p.brussaard@bruseco.nl.

Bent u opleider en geïnteresseerd in een samenwerking van opleiders? Stuur dan een mail aan Jeroen de Jong via j.dejong@bruseco.nl of bel met 088- 278 73 00.

 

 

 

 

 

 

 

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Alle chauffeurs opleidingen

Kom naar onze (informatie) bijeenkomst

BRUSECO organiseert iedere maand informatiebijeenkomsten voor iedereen die interesse heeft in een van de opleidingen.
Eerst komende bijeenkomst:

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 28 februari 2024 – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
 • 13 en 27 maart 2024 – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
 • 19 februari 2024 – Masterclass Security Awareness -   Security awareness betekent: bewust zijn van veiligheid. Maar waar ben je je dan precies bewust van? En: waarom zou je je hier als directiechauffeur bewust van moeten zijn? Als directiechauffeur ben je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die je vervoert. Omdat dit vaak mensen zijn die een hoge positie bekleden is het […]